โครงการ "ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์" (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2550)


โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินขนาดของต้นทุนทางสังคมและนำมูลค่าไปคำนวณค่าต้นทุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศในการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ในที่นี้ต้นทุนทางสังคมประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ต้นทุนบำบัดมลพิษภายในโรงงาน ต้นทุนสุขภาพ ต้นทุนการหลีกเลี่ยงมลพิษและต้นทุนการเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากกระบวนการผลิตไม่นับรวมต้นทุนสังคมในขั้นการใช้งานรถยนต์และขั้นการกำจัดซากรถยนต์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ทำการศึกษาได้เลือกศึกษาเฉพาะรถยนต์ (ในที่นี้หมายถึงรถยนต์นั่งขนาด 1500-2000 cc และ รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตันขนาด 2500-3000 cc) รถจักรยานยนต์ขนาด 150 cc และ 250 cc และชิ้นส่วน ทั้งนี้เพราะกลุ่มรถยนต์และรถจักรยานยนต์ดังกล่าว มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมยานยนต์

การนำเสนอแบ่งออกเป็น 7 ส่วนคือ (1) ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนและผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยวัดในรูปของมูลค่าเพิ่ม (2) วัฏจักรวงจรชีวิตของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน และรถจักรยานยนต์ (3) การเกิดของเสียในกระบวนการผลิตรถยนต์ รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 ตัน รถจักรยานยนต์ และ ของเสียที่เกิดจากการผลิตหรือการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ (4) ต้นทุนการบำบัดและกำจัดของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต (5) การศึกษาต้นทุนทางสังคม(6) การใช้ต้นทุนทางสังคมคำนวณดัชนี Green DRC และ (7) สรุปและข้อเสนอแนะ 

เอกสารดาวน์โหลด

  1. รายงานฉบับสมบูรณ์.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
  2. บทสรุปผู้บริหาร.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com