โครงการวิจัย


โครงการ "ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1" (พ.ศ.2544 - พ.ศ.2546)

โครงการ "ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2" (พ.ศ.2546 - พ.ศ.2548)

โครงการ "ฝึกอบรมทุนสนับสนุนจากประเทศแคนาดา (CIDA)" (พ.ศ.2544 - พ.ศ.2545)

โครงการ "สร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย จ.กระบี่" (พ.ศ.2545 - พ.ศ.2547)

โครงการวิจัยและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตั้งกองทุนและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้การมีธรรมาภิบาล” (พ.ศ.2546 - พ.ศ.2547)

โครงการ "การเพิ่มศักยภาพและการวางยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการดำเนินโครงการ CDM" (พ.ศ.2546 - พ.ศ.2548)

โครงการ "ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกลุ่มสมาชิกเอเปคตามโครงการ “การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างศักยภาพ (Capacity Building) ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจชุมชน”" (พ.ศ.2548)

โครงการ "ขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" (พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550)

โครงการ "ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทย" (พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550)

โครงการ “ข้อเสนอทางเลือกของมาตรการการป้องกันและฟื้นฟูความเสียหายจากการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน” (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2550)

โครงการ “การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา” (พ.ศ.2548 - พ.ศ.2549)

โครงการ “การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา กรณีศึกษาภาคบริการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (พ.ศ.2550)

โครงการ "ศึกษาวิจัยและออกแบบจัดทำเครื่องมือตรวจวัดควันระบบวัดความทึบแสงต้นแบบ (Opacity Meter) ระยะที่ 1" (พ.ศ.2550)

โครงการ "การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม (ภายใต้โครงการการวิเคราะห์เนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายแห่งรัฐโดยการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประกอบกับการจัดเวทีสาธารณะ โดยมีบทความทางวิชาการประกอบข้อมูลเบื้องต้น)" (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2550)

โครงการ "ส่งเสริมศักยภาพนักเศรษฐศาสตร์ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้บริบททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2550)

โครงการ "เสวนานโยบายสาธารณะการพัฒนาอุตสาหกรรมข้ามชาติในการบริหารความเสี่ยงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2550)

โครงการ "ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2550)

โครงการ "ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์" (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2550)

โครงการ "การสังเคราะห์วิธีคิดและแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาตะวันออกเพื่อนำไปสู่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ" (พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551)

โครงการ "ศึกษาและพัฒนากรอบแนวทางการประเมินผลกระทบจากการทำความตกลง FTA" (พ.ศ.2551)

โครงการ “การศึกษาทางกฎหมายและการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น โดยคำนึงถึงต้นทุนสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์” (พ.ศ.2550 - พ.ศ.2552)

โครงการ “การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา” (พ.ศ.2551 - พ.ศ.2552)

โครงการ "การศึกษาเครื่องมือและกลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาและลดปัญหาโลกร้อนและข้อเสนอสำหรับประเทศไทย" (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2553)

โครงการ "การประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสัดส่วน การบริโภคระหว่างไทยและประเทศคู่ค้าสำคัญและการระบุกิจกรรมการบริโภคภายในประเทศที่เป็นสาเหตุหลักของก๊าซเรือนกระจก" (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2553)

โครงการ "การพัฒนาตัวชี้วัดการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการลดปัญหาโลกร้อนภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออก" (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2553)

โครงการ "การประเมินผลกระทบจากมาตรการการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Border carbon Adjustment) และการเตรียมความพร้อมของไทย เพื่อรักษาขีดความสามารถการแข่งขันในการค้าระหว่างประเทศ" (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554)

โครงการ "การศึกษามาตรการ Border Carbon Adjustment ในการลดโลกร้อน : มิติกฎหมาย" (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554)

โครงการเรื่อง "ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทย : กรณีศึกษามาตรการตรวจสอบย้อนกลับอาหารและฉลากร่องรอยคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อาหาร” (พ.ศ.2554)

โครงการ "การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชุมชนร่วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" (พ.ศ.2554 - พ.ศ.2556)

โครงการ "เวทีสาธารณะ : จับกระแส Rio+20 สู่สังคมไทย" (พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555)

โครงการ "การศึกษาแนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ" (พ.ศ.2554)

โครงการ "ปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย" (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2556)

โครงการ "การวิเคราะห์ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2012 ต่อแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ" (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2556)

ชุดโครงการ "พัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน" (พ.ศ.2552)

ชุดโครงการ "พัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมระยะที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน" (พ.ศ.2554 - พ.ศ.2556)

ชุดโครงการ "พัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม : การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียว" (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2557)

โครงการ "การศึกษาผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จากการทำความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก" (พ.ศ.2557)

โครงการ "การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชุมชนร่วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559)

โครงการ "ส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก" (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558)

โครงการ “การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสู่รูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

โครงการ “แผนงานพัฒนาธรรมาภิบาลและนวัตกรรมด้านนโยบายสาธารณะสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศ” (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

โครงการ “ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปโดยพลังทางสังคม” (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559)

โครงการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพภายหลังข้อตกลงใหม่ ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ.2559)

โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม : กรณีพื้นที่ปฎิบัติการ จังหวัดน่าน (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561)

โครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2560)

โครงการพัฒนาศาสตร์การนำผลงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะไปใช้ประโยชน์ (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2564)

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com