เกี่ยวกับ GSEI

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) ก่อตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบัน GSEI เป็นสถาบันทางวิชาการที่เกิดขึ้นท่ามกลางพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ซึ่งเน้นความสำคัญในบทบาทของประชาชนโดยสถาบันตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนและประชาชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และเน้นการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดธรรมรัฐ กล่าวคือการทำให้มีการ บริหารการจัดการที่ดี มีความเป็นธรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อนึ่ง โครงการวิจัยของสถาบันฯ ที่กำลังดำเนินการขณะนี้ รวมถึงโครงการ "ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม" สถาบันมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนในระดับรากหญ้า ซึ่งแนวทางในการศึกษาของสถาบันจะนำเสนอทางเลือกในการพัฒนาที่มีการบูรณาการศาสตร์ แขนงต่างๆ (เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถาบัน กฎหมาย การจัดการ ตลอดจนสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นฐานไปสู่การปฏิบัติได้จริงในสังคมให้ได้มากที่สุด

วัตถุประสงค์

กรรมการมูลนิธิ

1. รศ.ดร.ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์       กรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์
2. ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย    กรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์
3. ศ.สุริชัย หวันแก้ว           ประธานมูลนิธิ
4. ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน          รองประธานมูลนิธิ
5. ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์        กรรมการ
6. รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์        กรรมการ
7. ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์         กรรมการ
8. รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ       กรรมการ
9. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์        กรรมการและเหรัญญิก
10. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์         กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

1. ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย     ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
2. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์               (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) ประธานกรรมการ
3. รศ.จำนง สรพิพัฒน์                    กรรมการ
4 รศ.ดร. เรณู สุขารมณ์                  กรรมการ
5. รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ             กรรมการ
6. ผศ.อภิเนตร อูนากูล                    กรรมการ
7. นายสันติ สาทิพย์พงษ์                  กรรมการ
8. นางสาวยุวดี คาดการณ์ไกล            กรรมการ
9. นางสาวงามใจ สิริอภิสิทธิ์              เลขานุการ
สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com