โครงการ "ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2550)


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)  ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหัวใจสำคัญของการทำแผนดังกล่าว แต่เนื่องจากความเข้าใจในความหมายของปรัชญาดังกล่าวที่มีความลึกซึ้งยังไม่เป็นที่เข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ประกอบกับรัฐบาลที่ผ่านมาก็มิได้มีความพยายามที่จะนำแผนดังกล่าวมาใช้เป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการเข้าถึงแหล่งทุนเป็นสำคัญกลับมีผลในการทำลายความสามารถในการพึ่งตนเองอันเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง หรือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเน้นการเพิ่มอำนาจการใช้จ่ายของประชาชนโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบทางลบในระยะยาว นโยบายเช่นนี้ย่อมสวนทางกับเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเหตุผลดังกล่าวแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2550 จึงยังคงนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความสุขของประชาชนมากกว่ารายได้หรือวัตถุเป็นหลักมาเป็นปรัชญานำในการทำแผนดังกล่าว

สิ่งที่ยังคงขาดหายไปในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545-2549) นอกเหนือจากการมีนโยบายจากรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนและในบางครั้งเป็นการสวนทางกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งก็คือ ยังไม่มีเครื่องมือที่จะใช้วัดความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับเศรษฐกิจมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการมีดัชนีชี้วัดจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจและผู้กำหนดนโยบายหันมาให้ความสนใจกับความหมายของตัวชี้วัดซึ่งจะเป็นแนวทางที่ทำความเข้าใจกับเศรษฐกิจพอเพียงอีกทางหนึ่งและที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการจัดทำนโยบายให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมิฉะนั้นนโยบายดังกล่าวจะถูกฟ้องโดยตัวชี้วัด ทำให้ภาครัฐบาลสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การปลูกฝังและปรับเปลี่ยนจิตสำนึกและกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานของทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนำไปสู่การปรับระบบและโครงสร้างการพัฒนาด้านต่างๆ ของรัฐบาลให้อยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ในการวิจัยครั้งนี้ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับหน้าที่จัดทำดัชนีชี้วัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในมิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมระดับประเทศ ภายใต้การบริหารโครงการของสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com