รับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา:สิ่งที่ประเทศไทยทำได้


ผู้เขียน:
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
คุณศุภกร ชินวรรโณ
ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง
พิมพ์เมื่อ:
 กุมภาพันธ์ 2556

บทนำ

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นการจัดระบบ ประมวล ข้อมูลและความรู้จากงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งในแง่การศึกษาผลกระทบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว และการบริหารจัดการ โดยส่วนใหญ่เป็นผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่มาจากโครงการศึกษาวิจัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ในบางหัวข้อได้นำข้อมูลการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศมาประกอบเพิ่มเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และความชัดเจนขึ้นในการนำเสนอ สำหรับบางหัวข้อที่ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยเพียงพอ จะเป็นการนำเสนอแนวคิดและประเด็นท้าทายที่ควรให้ความสำคัญหรือควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
แกนสาระสำคัญในหนังสือข้อเสนอเชิงนโยบายเล่มนี้อยู่บนกรอบแนวคิดพื้นฐานของการเสนอแนวคิด แนวทาง และเครื่องมือในเชิงการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “สังคมคาร์บอนต่ำ” (Low Carbon Society) เพื่อร่วมกับประชาคมโลกในการลดความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต และเพื่อการขับเคลื่อนสู่ “สังคมที่มั่นคงและทนทานต่อความเสี่ยงจากภูมิอากาศ” (Climate Resilience Society) โดยการปรับกระบวนทัศน์และรูปแบบการวางแผนหรือนโยบายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนื่องจากทีมวิจัยและคณะผู้เขียนเห็นร่วมกันว่าการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นกว่า 2 องศาเซลเซียสเป็นไปได้ยาก


สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com