โครงการ "เวทีสาธารณะ : จับกระแส Rio+20 สู่สังคมไทย" (พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555)


โครงการวิจัยเรื่องเวทีสาธารณะ : จับกระแส Rio+20 สู่สังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

(1) ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและท่าทีของประเทศไทยต่อการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Rio+20) การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย และการจัดทำประเด็นหัวข้อการวิจัยใหม่ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่มเติม 

(2) เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตื่นตัว และการเตรียมความพร้อมให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามและการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการเจรจาจากการประชุมในเวทีต่างๆ เพื่อเตรียมการประชุม Rio+20 และการศึกษาร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม Rio+20 ที่มีชื่อว่า “อนาคตที่เราต้องการ” (The Future We Want) ซึ่งใช้เป็นเอกสารหลักของการเจรจา รวมทั้งการจัดประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) และเวทีสัมมนาภายใต้โครงการวิจัยนี้ คณะผู้ศึกษาได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับจุดยืน ท่าทีของประเทศไทยในการเจรจาต่อแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อเสนอเรื่องการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องการค้ากับเรื่องสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิรูปกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Institutional Framework for Sustainable Development, IFSD)

นอกจากนี้ คณะผู้ศึกษาได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการดำเนินงานของประเทศไทยภายหลังการประชุม Rio+20 เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว ทั้งในประเด็นเรื่องการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่องการเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน เรื่องกรอบเชิงสถาบันภายในประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อการวิจัยใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

เอกสารดาวน์โหลด

  1. 001-Rio.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
  2. 002-Rio.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com