โครงการ "ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกลุ่มสมาชิกเอเปคตามโครงการ “การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างศักยภาพ (Capacity Building) ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของวิสาหกิจชุมชน”" (พ.ศ.2548)


รายงานฉบับนี้เป็นรายงานในโครงการการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  และการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกลุ่มสมาชิกเอเปค ตามโครงการ “การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างศักยภาพ(Capacity Building) ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ของวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการดำเนินโครงการ  สำหรับรายงานผลการศึกษาในระยะเวลา 3 เดือนแรกของการดำเนินโครงการ ประกอบได้ด้วย

1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น โดยมีการดำเนินงานคือ

1.1.1 การดำเนินการงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

1.1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบการ ของวิสาหกิจชุมชนที่ทำธุรกิจด้านการผลิตกระดาษสา

1.1.3 การศึกษาทางด้านสังคม ของชุมชนที่ประกอบกิจการด้านการผลิตกระดาษสา

1.2 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกลุ่มสมาชิกเอเปค

เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆของวิสาหกิจชุมชนต้นเปา เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มสมาชิกเอเปค  ซึ่งสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดประชุมระดับนานาชาติ เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กับกลุ่มสมาชิกเอเปค เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของวิสาหกิจชุมชนขนาดจิ๋ว(Micro Enterprises) และขยายผลไปสู่วิสาหกิจชุมชนสาขาอื่นของไทยและของกลุ่มสมาชิกต่อไปในอนาคต

เอกสารดาวน์โหลด

  1. ปกรายงาน.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
  2. สารบัญ.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
  3. ศักยภาพSME.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com