โครงการ "ฝึกอบรมทุนสนับสนุนจากประเทศแคนาดา (CIDA)" (พ.ศ.2544 - พ.ศ.2545)


โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการย่อยขยะและกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจาก ในกรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนนั้น มีการเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Action Research – PAR) การสร้างความรู้และศักยภาพให้กับชุมชนในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อแนวทางการวิจัยในลักษณะดังกล่าว โครงการนี้ จึงมีลักษณะเป็นโครงการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคนิคให้กับนักวิจัยของโครงการธรรมาภิบาลฯ ในเรื่องการจัดการของเสียอันตราย และการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

2.นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษา โดยนักวิจัยของโครงการธรรมาภิบาลฯทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเข้ากับบริบทของท้องถิ่น 

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com