แนวทางสำหรับการวิจัยและการบริหารงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะดาวน์โหลดเอกสาร

AW แนวทางสำหรับการวิจัย.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด

< ย้อนกลับ

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นจากผลการศึกษาในโครงการพัฒนาศาสตร์การนำผลงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะไปใช้ประโยชน์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี พ.ศ. 2562 โดยการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้และสร้างนักวิจัยมาอย่างยาวนาน แต่พบว่างานวิจัยบางส่วนที่ปรากฏยังไม่สามารถผลักดันให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้มากนัก จึงเห็นความสำคัญให้มีการทำวิจัยถอดบทเรียนกรณีศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาศาสตร์ด้านนโยบาย (Research Utilization Policy : RU Policy) โดยคัดเลือกกรณีศึกษาที่มุ่งเน้นผลของงานวิจัยต่อสาธารณะในระดับต่างๆ กัน มีทั้งงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ต่อสาธารณะ (big change) งานวิจัยที่ก่อประโยชน์การนำไปใช้ในระดับท้องถิ่นและงานวิจัยที่มีปัจจัยในระดับนานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นความหลากหลายของระดับการนำไปใช้ซึ่งจะช่วยให้ได้ตัวแบบกระบวนการผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ กัน รวม 8 กรณีศึกษา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละกรณีศึกษาได้ที่ http://www.tsri.or.th) ได้แก่ นโยบายยุทธศาสตร์และกฎหมายของประเทศไทย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) การบริหารจัดการด้านผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล สิทธิที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีชาวเลบ้านราไวย์ จังหวัดภูเก็ต การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัยและขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานในการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับจังหวัด การผลักดันร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ......... และการปฏิรูปสื่อกับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมีขอบเขตเนื้อหางานวิจัยคือ พิจารณาเหตุปัจจัยในการผลักดันงานวิจัยไปสู่ระดับนโยบาย วิธีการผลักดันงานวิจัย ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องในการผลักดัน เช่น นักวิจัย ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น จากนั้นวิเคราะห์กรณีศึกษาสรุปปัจจัยของแต่ละกรณีศึกษาแล้วนำมาสรุปบทเรียนร่วมกันของแต่ละกรณีศึกษาเพื่อสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทาง (Guideline) สำหรับการวิจัยและการบริหารงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ เผยแพร่ศาสตร์การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบายไปยังประชาคมวิจัยและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com