เรดด์พลัส ประเด็นเจรจาระดับโลก โจทย์การบ้านระดับประเทศ


พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557
เรดด์พลัส ประเด็นเจรจาระดับโลก โจทย์การบ้านระดับประเทศ
 
ผู้เขียน:
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์
ผศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
 
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
 
พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557
เอกสารประกอบการเวที Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 1
เรดด์พลัส: นโยบายและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
 
มีหัวข้อเรื่อง ประกอบด้วย:
1.ความเป็นมาและความเข้าใจเรื่องเรดด์พลัส
2.การดำเนินงานเรื่องเรดด์พลัสของประเทศไทย
3.การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรดด์พลัสในประเทศไทย
4.ประเด็นและข้อพิจารณาในการดำเนินการตามกลไกเรดด์พลัส
5.ข้อเสนอต่อการดำเนินงานเรื่องเรดด์พลัสของไทยในระยะต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com