สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่องความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ Smart Green ASEAN Cities


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ Smart Green ASEAN Cities โดยหากมีความจำเป็นปรับแก้ร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของอาเซียนหรือของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำร่างความตกลงฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง พร้อมทั้งอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ Smart Green ASEAN Cities และให้กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งความเห็นชอบต่อร่างความความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ Smart Green ASEAN Cities ในนามประเทศไทย ไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียน ผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

                  สาระสำคัญของร่างความตกลงทางการเงินระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อดำเนินโครงการ Smart Green ASEAN Cities เป็นความตกลงเพื่อแสดงว่าสหภาพยุโรปจะสนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านยูโร สำหรับดำเนินโครงการฯ เป็นระยะเวลา 72 เดือน และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่เลขาธิการอาเซียนลงนามในเอกสารและนับเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานโครงการฯ โดยโครงการ Smart Green ASEAN Cities มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองที่ยั่งยืนในอาเซียน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับพลเมืองอาเซียน โดยสนับสนุนให้เมืองต่าง ๆ ในอาเซียนใช้ประโยชน์จากแนวทางเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศเข้าร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผลผลิต 3 ข้อ ได้แก่ การยกระดับการออกแบบ วางแผน และดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เมืองสีเขียวและเมืองอัจฉริยะสำหรับเมืองที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ การเสริมสร้างศักยภาพระดับประเทศเพื่อการพัฒนาเมืองสีเขียนและเมืองอัจฉริยะ (ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน) และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองสีเขียวและเมืองอัจฉริยะระหว่างสหภาพยุโรปและภายในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ โครงการฯ ได้รับความเห็นชอบจากสหภาพยุโรปและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com