สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่องร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

                  ทั้งนี้ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 โดยแก้ไขมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เนื้อหาไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในแผนที่ท้ายประกาศฯ เพื่อให้มีความชัดเจนในการบังคับใช้ รวมทั้งปรับปรุงมาตรการที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนหรือขัดต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นหรือนโยบายภาครัฐต่าง ๆ

                  สาระสำคัญของร่างประกาศ

                  1. กำหนดให้เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะระ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งทุ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอำเภอคุระบุรี แปลงที่หนึ่ง และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน โครงการกิ่งอำเภอคุระบุรี แปลงที่สาม เป็นบริเวณที่ 2 เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ และยกเลิกการกำหนดให้เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ – เกาะพระทอง เป็นเขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้ในบริเวณที่ 2 ดังกล่าว

                  2. กำหนดให้พื้นที่ชายหาดตลอดแนวฝั่งทะเลของเกาะระ เกาะพระทอง เกาะคอเขา เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย และเกาะหมากน้อย และพื้นที่เกาะต่าง ๆ ยกเว้นบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 4 เป็นบริเวณที่ 5 เขตจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ

                  3. กำหนดห้ามกระทำการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 โดยยกเว้นให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการทำประมงพื้นบ้าน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการศึกษาวิจัย ยกเว้นให้สามารถดำเนินโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในเขตการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ และยกเว้นให้สามารถสร้างสุสานแห่งใหม่ในพื้นที่เกาะยาว ในระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 400 เมตร ได้

                  4. กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดมีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อโครงการ กิจกรรม หรือกิจการ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ได้

                  5. กำหนดให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศฉบับนี้แทน

ที่มา : http://www.thaigov.go.thสงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com