สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่องร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

                  สาระสำคัญของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

                  1. กำหนดให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  

                  2. กำหนดนิยามของคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” “ความหลากหลายทางชีวภาพ” “ทรัพยากรชีวภาพ” และ “ความปลอดภัยทางชีวภาพ” และ “การเข้าถึง” เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

                  3. ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) โดยเพิ่มผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยปรับปรุงหน้าที่และอำนาจ กอช. ให้ครอบคลุมการกำหนดและเสนอแนะนโยบาย มาตรการและแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

                  4. กำหนดให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ต่อคณะกรรมการฯ ประสานงาน ให้คำแนะนำ สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และประสานการอนุวัติและติดตามการดำเนินงานตามพันธกรณีของข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการเจรจาเพื่อต่อรองเงื่อนไขในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ

                  5. กำหนดให้ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 ซึ่งออกตามความในข้อ 9 (4) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้ใช้บังคับ

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com