สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสำหรับการประชุมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสำหรับการประชุมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ (ICONS 2020 Ministerial Declaration) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของร่างปฏิญญาดังกล่าว ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก รวมทั้งเห็นชอบให้ประเทศไทยร่วมรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสำหรับการประชุมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ (International Conference on Nuclear Security : Sustaining and Strengthening Efforts – ICONS 2020) ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้รับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ

                  สาระสำคัญของเรื่อง

                  อว. รายงานว่า ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ (ICONS 2020) ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับสูงในการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ ความสำเร็จ แนวปฏิบัติในปัจจุบันและมุมมองต่อพัฒนาการในอนาคตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระดับสากลและของ IAEA รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ และผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ทั้งภายในประเทศและในระดับสากล โดยการประชุม ICONS 2020 ประกอบด้วย (1) การประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Segment) ซึ่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และ (2) การประชุมเชิงเทคนิค (Technical Session) ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 4 ราย เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการและสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการประชุมระดับรัฐมนตรี จะมีการรับรองร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) เพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม

                    สาระสำคัญของร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสำหรับการประชุมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ (ICONS 2020 Ministerial Declaration) เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐสมาชิกที่จะย้ำความมุ่งมั่นของรัฐภาคีต่อการสร้างความยั่งยืนและเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี สรุปได้ ดังนี้

                  1. ย้ำถึงเป้าหมายร่วมกันของการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ การลดอาวุธนิวเคลียร์ และการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ และตระหนักว่าความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ช่วยส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

                  2. ตระหนักถึงบทบาทของ IAEA ที่จะให้ความช่วยเหลือรัฐสมาชิกในการสร้างและพัฒนาระบอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ภายในที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

                  3. ตระหนักถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางไซเบอร์และคอมพิวเตอร์ของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

                  4. ย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเข้าเป็นภาคีอย่างเต็มรูปแบบและการอนุวัติการอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และที่แก้ไขเพิ่มเติมของรัฐภาคี

                  5. ย้ำความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีอื่น ๆ และทำให้มั่นใจว่าวัสดุเหล่านั้นจะไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com