สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องกรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรองของอาเซียน ภายใต้คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อกรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรองของอาเซียน ภายใต้คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ และมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาใช้ดุลยพินิจตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

(กำหนดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ของอาเซียนในช่วงเดือนมีนาคม 2563)

                  สาระสำคัญของเรื่อง

                  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry : AMAF) ครั้งที่ 38 เมื่อปี 2559 ที่ประชุมได้รับรองแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของอาเซียน ปี 2559 – 2563 (Strategic Plan of Action for the ASEAN Cooperation on Organic Agriculture 2016 - 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า เศรษฐกิจ และการตลาด รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อการผลิตด้านการเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์

                  กรอบการเจรจาความตกลงฯ สรุปได้ ดังนี้

                            1. เป้าหมายการเจรจาในภาพรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย ได้แก่ 1) ปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค เกษตรกร ผู้ประกอบการ เกษตรอินทรีย์ และระบบนิเวศ 2) รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยในตลาดอาเซียนและตลาดอื่น 4) ร่วมสร้างอาเซียนให้เป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการตรวจสอบรับรองเป็นที่ยอมรับและเป็นธรรม 5) ส่งเสริมสินค้าจากฐานการผลิตอาเซียนให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและเป็นธรรมในอาเซียน 6) ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 7) เอื้ออำนวยต่อการนำไปปฏิบัติหรือบังคับใช้โดยสอดคล้องกับความตกลงที่ไทยมีพันธกรณีภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ 8) มีแนวทางในการระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น

                            2. ขอบเขตและสาระสำคัญของกรอบการเจรจาฯ ความตกลงมีขอบเขตครอบคลุมการกำหนดหลักการ ข้อกำหนด กระบวนการ และกลไกการประสานงานของอาเซียนและของประเทศสมาชิก ในการยอมรับผลการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ของกันและกันในอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียนและคุ้มครองผู้บริโภค โดยผลของการตรวจสอบและให้การรับรองเกษตรอินทรีย์ของประเทศสมาชิกที่ผ่านการประเมินแล้วตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่อาเซียนกำหนดจะถูกยอมรับจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำ ดังนี้ 1) การกำหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ 2) การยอมรับร่วม 3)การพัฒนากลไกการประสานงานของอาเซียนและการปฏิบัติตามความตกลงของประเทศสมาชิก และ 4) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

                            3. การประสานงาน มกอช. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ในการจัดทำร่างความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่าย ผลิตผล และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของอาเซียน และการตรวจสอบรับรอง เพื่อให้การดำเนินการเจรจาความตกลงเป็นไปในแนวทางที่สอดประสานกันในหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเกิดประโยชน์และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน

                  ทั้งนี้ กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบ รับรองของอาเซียน ภายใต้คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้จัดอยู่ในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com