ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ "ชุมชนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC"


ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ลงพื้นที่ "ชุมชนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC"
วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง
สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com