ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ดำเนินรายงาน ในการประชุมจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน


ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ดำเนินรายงาน ในการประชุมจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน วันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งการประชุมครั้งนี้มี เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ
1. มีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศ ที่ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย และสามารถจะใช้เป็นกรอบการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดผลทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยมีความเป็นไปได้จริง
2. จัดทำโครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการทุกภาคีทั้งระดับนโยบายและพื้นที่ ให้เกิดผลสาเร็จเชิงประจักษ์ และสามารถขยายผลต่อไปได้ 
สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com