โครงการพัฒนาพื้นที่การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติสู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน


กำหนดการเยี่ยมชม กิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติสู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน
ภายใต้“แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 พื้นที่ จังหวัดน่าน และลำปาง

วันที่ 9 มีนาคม 61       เดินทางถึงจังหวัดน่าน (พักในตัวเมืองน่าน)

วันที่ 10 มีนาคม 61

07.30 - 08. 00 น. นำเสนอข้อมูลพื้นฐานภาพรวมการลงพื้นที่ 3 พื้นที่ พร้อมกำหนดการ

08.00 น.     สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

09.30 10.30 น.   เดินทางถึงสำนักงาน อบต. น้ำพาง และฟังบรรยายสรุป "ความเป็นมา เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
         ความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานบูรณาการการจัดการที่ดินและทรัพยากร
         โดยชุมชน ภายใต้แนวคิด"น้ำพางโมเดล"                      

10.30 - 11.30 น.  ซักถามแลกเปลียนเพิ่มเติม

11.30 - 12.30 น.  เดินทางไปชมแปลงที่ดินของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยว
         เป็นระบบวนเกษตร

12.30 -13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.      เดินทางออกจากตำบลน้ำพาง ไปยังบ้านห้วยไร่สามัคคี (ใหม่จัดสรร ) ต. สถาน
         อ.นาน้อย จ.น่าน (ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า เมื่อเดือนมีนาคม 2559  
         ชาวบ้านได้รับผลกระทบจำนวน 298 ครอบครัว พื้นที่ 6,700 ไร่)

14.30 - 15.30 น.  ถึงพื้นที่บ้านห้วยไร่สามัคคี ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลกระทบจากปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า :
         สถานะการณ์ปัญหาแนวทางและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา

15.30 - 16.30 น.  ไปดูความคืบหน้าในพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนฟื้นฟูระบบการผลิตและการจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน
         โดยชุมชนบริเวณห้วยช้างร่วง (ในบริเวณที่มีการทวงคืนฝืนป่า)

16.30 น.     เดินออกจากพื้นที่ไปยังจังหวัดแพร่ -ลำปาง

วันที่ 11 มีนาคม 2561

08.00 น.    เดินทางออกจากที่พัก ไปยังพื้นที่จิตวิญญาณและวัฒนธรรมพิเศษ ชุมชนบ้านกลางตำบลบ้านดง
        อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
        (ตามมติครม. 3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง
        เป็นชุมชนชาวปกาเก่อญอหรือกระเหรี่ยงดั้งเดิม ตั้งถิ่นฐานมายาวนาน มากกว่า 100 ปี
        ยังคงรักษารูปแบบการผลิตและการเกษตรในระบบไร่หมุนเวียน ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
        และมีการดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุลและยั่งยืน
        ปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
        ซ้อนทับพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย)

10.00 -11.00 น. ฟังบรรยายสรุปแนวทางการจัดการที่ดิน/ทรัพยากรพื้นที่ทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมพิเศษ
        โดย ผู้นำชุมชนบ้านกลาง

11.00 - 12.00 น. ซักถามแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารในชุมชน

13.00 - 15.00 น. ศึกษาระบบวนเกษตร ไร่หมุนเวียน การจัดการป่าและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ

15.00 น.    เดินทางกลับกทม.

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com