โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในท้องที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในท้องที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา แม่ฮ่องสอน โดยภายในงานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแดวล้อม(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธาน และมีกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com