การประชุมเวทีสาธารณะฯ นำเสนอผลการศึกษาฯการประชุมเวทีสาธารณะฯ นำเสนอผลการศึกษาและร่วมพิจารณาการกำหนดแนวทางการส่งมอบระบบข้อมูลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ซอฟแวร์ประยุกต์:application) ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30-12.30 น. ณ วัดอรัญญาวาส ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภายใต้ โครงการ "การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม : กรณีพื้นที่ปฏิบัติการ จังหวัดน่าน" โดยมีองค์กรร่วมดำเนินงานในพื้นที่ เครือข่ายตำบลจังหวัดน่าน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com