เวทีสาธารณะ ข้อเสนอกลไกขับเคลื่อนประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2


วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-17.30 น ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะสุโกศล

จัดโดย โครงการชุดความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิรูปประเทศ
           ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

13.00-13.30 น.     ลงทะเบียน

13.30-13.50 น.     กล่าวเปิดและพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีและผลจากเวทีครั้งที่ 1
                           โดย ผศ.ดร. ชนาธิป ผาริโน รองผู้อํานวยการสวัสดิภาพสาธารณะ สกว.
                           ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

13.50-14.35 น.     เปิดพิมพ์เขียวการบริหารจัดการป่าไม้และที่ดิน
                           โดย ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.35-14.55 น.     จากข้อเสนอสู่การขับเคลื่อน ผ่านมุมมองนักวิชาการ
                           โดย ดร. เพิ่มศักดิ มกราภิรมย์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

14.55 -15.10 น.     แลกเปลี่ยนความเห็นเบื้องต้นจากผู้เข้าร่วมเวที

15.10 -15.55 น.     เปิดพิมพ์เขียวการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
                            โดย รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.55 -16.15 น.     จากข้อเสนอสู่การปฏิบัติผ่านมุมมองของภาคประชาสังคม
                            โดย คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)

16.15 -17.00 น.     แลกเปลี่ยนและรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมเวที

17.00 -17.30 น.     สรุปและปิดการประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ measwatch@gmail.com


สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com