กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย


กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย องค์ประกอบหลัก: เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม นำเสนอโดย รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ และ ผศ.ดร. พรเทพ เบญญาอภิกุล ดำเนินรายการโดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 36 คน โดยเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ในการให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาวิจัย


สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com