ขอเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะ การทบทวนปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยด้านสังคมใน องค์ประกอบหลักด้านการมีสุขภาวะ และองค์ประกอบหลักด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมขอเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะ
 การทบทวนปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยด้านสังคมใน องค์ประกอบหลักด้านการมีสุขภาวะ และองค์ประกอบหลักด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”   ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมจามจุรี 1 ชั้น M โรมแรมปทุมวันปริ๊สเซส โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด นำเสนอผลการศึกษาโดย ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล ดร.มนทกานต์ ฉิมมามีและ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ร่วมดำเนินรายการ

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com