ขอเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะ การทบทวนปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย : องค์ประกอบหลักด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรมขอเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะ
การทบทวนปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย : องค์ประกอบหลักด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด นักวิจัย ผศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ดำเนินรายการ

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com