กิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเฉพาะ (Focus Group)



กิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเฉพาะ (Focus Group)
 เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะต่อผลการทบทวนปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย : องค์ประกอบหลักด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล อาทิ ตัวชี้วัด ค่าเกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลทางสถิติ โดยข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นดังกล่าว จะได้นำไปใช้ในการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส  สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)





สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com