กิจกรรมอบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น แบบสำรวจการติดตามและประเมินผลในการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯกิจกรรมอบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น
แบบสำรวจการติดตามและประเมินผลในการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม : กรณีพื้นที่ปฏิบัติการ จังหวัดน่าน วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-15.40 น. ณ อบต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน จัดโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง  สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com