การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม : กรณีพื้นที่ปฎิบัติการ จังหวัดน่าน


การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า
โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม : กรณีพื้นที่ปฎิบัติการ จังหวัดน่าน
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และคณะวิจัยในโครงการ
จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com