การประชุมทีมวิจัย โครงการ การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย


การประชุมทีมวิจัย โครงการ การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย โดยศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว เป็นประธานในการประชุม  เพื่อหารือการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ธรรมาภิบาล วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-18.00 น. โรงแรมสุโกศล
สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com