ขอเชิญร่วมอบรมกิจกรรมอบรมการใช้ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ซอฟแวร์ประยุกต์:application)


ขอเชิญร่วมอบรมกิจกรรมอบรมการใช้ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ซอฟแวร์ประยุกต์:application)  

ภายใต้โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม : กรณีพื้นที่ปฎิบัติการ จังหวัดน่าน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.30 น.

ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยในการสำรวจข้อมูล โดยบรรจุข้อมูลแบบสำรวจลงใน application เพื่อให้ชุมชนสามารถตอบแบบสำรวจและเพิ่มเติมข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันจะเป็นการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com