การจัดประชุมกลุ่มย่อย “การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข : มิติสิ่งแวดล้อม” โครงการ การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย


วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยให้สะท้อนผลการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ ประกอบด้วย เศรษฐศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ภายใต้ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้สามารถใช้ในการติดตามประเมินผลและรายงานผลทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ  

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย และเอื้ออำนวยให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นข้อเสนอแนะ รวมทั้งเสนอมุมมองข้อวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพเอกสารดาวน์โหลด

  1. 1.กำหนดการ 24-1-60.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com