สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง การเข้าร่วมการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (London Conference on the Illegal Wildlife Trade)


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

                  1. เห็นชอบต่อเอกสาร จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

                            1.1 ปฏิญญาลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (London Declaration on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2557 (ปฏิญญาลอนดอนฯ)

                            1.2 แถลงการณ์คาซาเนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (Kasane Statement on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2558 (แถลงการณ์คาซาเนฯ)

                            1.3 แถลงการณ์ฮานอยว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (Hanoi Statement on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2559 (แถลงการณ์ฮานอยฯ)

                            1.4 ร่างแถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (Illegal Wildlife Trade Conference Statement) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 (ร่างแถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนฯ) พร้อมร่างคำมั่นสัญญาของประเทศไทย (Thailand commitments) ในภาคผนวก (ร่างคำมั่นสัญญาฯ)

                  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง 4 ฉบับ (ตามข้อ 1.1 – 1.4)

                  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้ ทส. สามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

                   สาระสำคัญของเอกสาร ทั้ง 4 ฉบับ สรุป ดังนี้ (1) ปฏิญญาลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2557 (2) แถลงการณ์คาซาเนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2558 (3) แถลงการณ์ฮานอยว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2559 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย โดยมีการกล่าวถึงระดับและผลกระทบจากการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย กรอบการดำเนินงานระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การให้คำมั่นและเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนการดำเนินการ เช่น การขจัดตลาดที่มีการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย การสร้างกรอบทางกฎหมายและการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ โดยเอกสารทั้ง 3 ฉบับ ประเทศไทยยังไม่ได้ร่วมให้การรับรอง เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในปี พ.ศ. 2557 – 2559 และ (4) ร่างแถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 พร้อมร่างคำมั่นสัญญาของประเทศไทย ในภาคผนวก เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย โดยมีการกล่าวถึงผลกระทบจากการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย การสร้างพันธมิตรเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว การปิดตลาดที่สัตว์ป่าถูกค้าอย่างผิดกฎหมาย

                  ทั้งนี้ จะมีการรับรองเอกสารทั้ง 4 ฉบับ ในการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (London Conference on the Illegal Wildlife Trade) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่ง ทส. พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมประชุมกรุงลอนดอนฯ ครั้งที่ 4 และการร่วมรับรองเอกสาร ทั้ง 4 ฉบับ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการแสดงเจตนารมณ์สนับสนุน และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายร่วมกับประเทศต่าง ๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของประเทศไทย

ที่มา : http://www.thaigov.go.th  

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com