สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้

                  1. เห็นชอบ และอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตร และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้

                  2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสำคัญ ให้ กษ. ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก

                  3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ

                  4. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 3

                  สาระสำคัญของเรื่อง

                  การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เกี่ยวข้องจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ จำนวน 2 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

                  1. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตร

                            1.1 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศภาคี ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเกษตรในภูมิภาค ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์การเกษตร และสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค

                            1.2 สาขาความร่วมมือที่สำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้ อาทิ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรสีเขียว การทำการเกษตรโดยใช้นวัตกรรม การใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการบริหารจัดการด้านการประมง การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา นโยบาย กฎระเบียบทางการค้า การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตทางการเกษตรที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร รวมทั้งการป้องกันและการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านอาหารและการเกษตร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรและประมง การส่งเสริมการประสานงานด้านนโยบายผ่านเวทีการประชุมความร่วมมืออาเซียน-จีน ด้านการเกษตร ความร่วมมืออาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้บวกสาม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

                  2. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้

                            2.1 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้เป็นกรอบแนวทางที่มีความสนใจร่วมกันในการสนับสนุนความพยายามของกลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงด้านอาหารเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้กรอบการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน การขจัดความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการ

                            2.2 วัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร ป่าไม้ ความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยด้านอาหาร ในบริบทของภาคอาหารและการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การขจัดความยากจน การส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมทั้งการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองฝ่าย

                  ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เกี่ยวข้องจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561  ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com