ข่าวสารสิ่งแวดล้อม


สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสำหรับการประชุมนานาชาติว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์

อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องกรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรองของอาเซียน ภายใต้คณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มกราคม 2563 เรื่อง การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต


อ่านต่อ

เปิดข้อกังวลผังเมือง EEC สยายปีกอุตสาหกรรม เต็ม 4.2 แสนไร่


อ่านต่อ

ซัมมิตภูมิอากาศปีนี้ปิดฉากด้วยข้อตกลงอ่อนปวก เลขาฯUN บอกเศร้าใจกับ “โอกาสที่สูญเสียไปแล้ว”


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 และการดำเนินงานเพื่อผลักดันการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 15 (CMP 25) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 2 (CMA 2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง


อ่านต่อ

"รัชดา" ประเดิมย่านธุรกิจ ลดขยะ - ก๊าซเรือนกระจก


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่องรายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน [กรณีกรมวิชาการเกษตรดำเนินการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต (paraquat) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่อาจจะประกาศห้ามใช้]


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ บางส่วน ในท้องที่ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พ.ศ. ….


อ่านต่อ

กลุ่มหนุนแบนสารพิษ เปิดเวทีเสนอทางเลือกทดแทน 3 สาร


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่องกลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่องร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่องการรับรองร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านการป่าไม้เพื่อความผาสุกและความเจริญมั่งคั่ง


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง(ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25


อ่านต่อ

รายงาน IPCC ระบุต้องเปลี่ยนวิถีการใช้ผืนดิน เพื่อกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ


อ่านต่อ

ผลวิจัยชี้ความเชื่อ “โลกร้อนเป็นวงจรธรรมชาติ” ไม่เป็นความจริง


อ่านต่อ

นกทะเลทั่วโลกกำลังล้มตาย!! อีกสัญญาณเตือนภัยพิบัติโลกร้อน


อ่านต่อ

แถลงการณ์ของกรีนพีซ กรณีปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และกรอบการปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล


อ่านต่อ

ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เรียกร้องผู้นำอาเซียนปกป้องภูมิภาคจากการเป็นถังขยะโลก


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) และร่างแผนปฏิบัติงานวนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก (Work Plan Efficient silvicultural practices for promoting teak plantation)


อ่านต่อ

มนุษย์บริโภคไมโครพลาสติกกว่าครึ่งแสนชิ้นในทุกปี


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ)


อ่านต่อ

24 พ.ค.นี้ ชวนร่วมเดินรณรงค์กู้โลกร้อน


อ่านต่อ

อังกฤษ งัดมาตรการพิฆาต “ถุงหูหิ้วพลาสติก” ต้นปี 2020 จะเก็บเงินค่าถุงเพิ่มเป็นสองเท่าตัว


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ)


อ่านต่อ

'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ทรงย้ำความร่วมมือแก้ปัญหาป่าต้นน้ำ ในงานรักษ์ป่าน่านครั้งที่ 4


อ่านต่อ

ไอซ์แลนด์อัด CO2ใส่หินใต้ภูเขาไฟสร้างอากาศสะอาด


อ่านต่อ

ทิ้งผิดถัง! ปลัด ทส.สำรวจพฤติกรรมคนทิ้งขยะในสนามบิน


อ่านต่อ

Apple เริ่มขยายโครงการรีไซเคิลสู่ตลาดโลก


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 เมษายน 2562 เรื่องการขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ


อ่านต่อ

ฝุ่น PM 2.5 : 11 ข้อสั่งการ "พล.อ.ประยุทธ์" ประกาศหมอกควันไฟป่าเป็นวาระแห่งชาติ


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่องร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย


อ่านต่อ

“ซานฟรานซิสโก” เล็งแบนขวดพลาสติกเป็นเมืองแรก


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่องร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 4


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่องรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561


อ่านต่อ

ระดับก๊าซคาร์บอนเพิ่มจะทำลายทุ่งสะวันนา


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการรับรองร่างปฏิญญา 3R กรุงเทพ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใช้หลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องร่างเอกสารผลลัพธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล


อ่านต่อ

ครั้งแรก ! ทวงคืนป่าเสื่อมโทรม 4.9 ล้านไร่เตรียมฟื้นฟู


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการเข้าร่วมกับความร่วมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ของประเทศไทยด้านที่ 3


อ่านต่อ

เยอรมนีจะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดภายในปี 2038 ‘คณะกรรมการของรัฐบาล’สรุป


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน)


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง ร่างบันทึกความตกลงระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)


อ่านต่อ

ฝุ่นพิษฟุ้งทั่วกรุง!! สภาพอากาศปิด กรมควบคุมมลพิษ เตือน “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”


อ่านต่อ

“พาณิชย์” จ่อออกประกาศห้ามนำเข้านำผ่านขยะเทศบาลจากต่างประเทศ ป้องกันเข้ามาสร้างขยะเพิ่ม


อ่านต่อ

ชงแผนสิ่งแวดล้อมอีอีซีผุด 8 โรงกำจัดขยะ


อ่านต่อ

โพลไทยพีบีเอสชี้ ปชช.ส่วนใหญ่พร้อมงดใช้ถุงพลาสติก


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ร่างปฏิญญาที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด์


อ่านต่อ

กทม.เก็บกระทงแล้วเสร็จ ยอด 841,327 ใบ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 3.62


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณคลองบางนาง แม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราฯ


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบส่งคืนพื้นที่สวนป่าสมเด็จ เนื้อที่ 900 ไร่ ให้กรมป่าไม้ เพื่อนำพื้นที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล


อ่านต่อ

ฟาร์มกังหันลมกำลังเสี่ยงกระทบระบบนิเวศ


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และร่างปฏิญญาชาร์ม เอล เชค (Sharm El-Sheikh Declaration)


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครองในอาเซียน


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


อ่านต่อ

ตะลึง! ขยะจากทะเลนับล้านถูกคลื่นซัดมากองเป็นภูเขาบริเวณร่องปากน้ำชุมพร


อ่านต่อ

ข่าวดี WWF เผยประเทศไทยมีป่าไม้เพิ่มขึ้น


อ่านต่อ

ส่องจังหวัดทอป 5 “สร้างขยะมากแค่ไหน ใน 1 วัน”


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง ท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 13


อ่านต่อ

ชาวบ้านสองสลึง จ.ระยอง ร้องหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบการขนตู้ “อายัด” มาทิ้งในพื้นที่


อ่านต่อ

ศรีสุวรรณ-ชาวบางปะกง บุกร้องนายกฯ ระงับเขตนิคมอุตสาหกรรมพรุ่งนี้ (17 ต.ค.)


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง การเข้าร่วมการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (London Conference on the Illegal Wildlife Trade)


อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรฯ ระดมกำลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนปี 62


อ่านต่อ

สภาเสาชิงช้าหนุนกทม.ลดละเลิกใช้ถุงพลาสติก


อ่านต่อ

ชาวหนองบัวต้านโรงไฟฟ้าขยะ เดินหน้าร้องศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราว


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24ฯ


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา


อ่านต่อ

"ประยุทธ์" เบรกกระเช้าภูกระดึง


อ่านต่อ

ทุนจีนมา “โรงไฟฟ้าขยะศรีราชา” ขยับ เทศบาลฯ อ้างนโยบาย มท.หนุนเต็มตัว


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง ร่างปฏิญญาสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) 2018


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….


อ่านต่อ

'บิ๊กป้อม'สั่งกำจัดซากเซลล์แสงอาทิตย์ หวั่นเป็น'ขยะพิษ'

"บิ๊กป้อม" สั่งวางแผนกำจัดซากเซลล์แสงอาทิตย์ หวั่นเป็นซากขยะพิษในอนาคต ชี้ตู้สินค้าตกค้างสำแดงเท็จ 2
อ่านต่อ

นักวิชาการค้านผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ ชี้เท่ากับปล่อยสารพิษกลับสู่ชุมชน


อ่านต่อ

อีก5ปีขยะในกรุงเทพฯเลิกฝังกลบ

อีก5ปีขยะกรุงเทพฯเลิกฝังกลบ ใช้เทคโนโลยีสะอาดจัดการ
อ่านต่อ

เปิดแผน! สร้างโรงไฟฟ้าขยะกระบี่ ดึงเอกชนร่วมลงทุนพันล้าน ชาวบ้านไม่เอา พร้อมถอย


อ่านต่อ

มท.สั่งตรวจเข้มทั่วไทย‘ขยะอิเล็กทรอนิกส์’ผิดกม. ขู่พบผิดฟันไม่เลี้ยง


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้างโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รวม 4 โครงการ


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองแม่รำพึง ป่ากลางอ่าว และเกาะทะลุ เกาะสิงข์ เกาะสังข์ และพื้นที่รอบเกาะฯ


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


อ่านต่อ

ดร.ธรณ์ เตือนทะเลไทยกำลังจะตาย วอนช่วยกันรักษาก่อนจะสายเกิน


อ่านต่อ

ชี้ภาพ "ป่าแหว่ง" แก่งกระจานเป็นพื้นที่บุกรุกเดิม


อ่านต่อ

เร่ง “บิ๊กป๊อก” 1 เดือน ดึงเอกชนผุด 324 ศูนย์กำจัดขยะครบวงจร 7 พันอปท. เน้นแปรเป็นเชื้อเพลิง-พลังงานไฟฟ้า


อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีชื่นชมการบริหารจัดการขยะเมืองระยอง ยกเป็นโครงการต้นแบบท้องถิ่นที่ดี


อ่านต่อ

อุตฯชงนำเข้า ซากขยะ อิเล็กทรอนิกส์ รวมพลาสติกสะอาด ศุลฯอายัดขยะอุตฯ


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


อ่านต่อ

ดิ้นแก้ปัญหาขยะพลาสติกแหล่งเที่ยว


อ่านต่อ

20 กระทรวง Kick Off ลดใช้ถุงพลาสติก-โฟม


อ่านต่อ

เวียดนามหนุนพลังงานหมุนเวียน ตั้งเป้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนมากขึ้น


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ชาติ


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....


อ่านต่อ

วอลโว่เลิกใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งในทุกกิจกรรมทั่วโลก


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างฯ


อ่านต่อ

อุทยานเขาแหลมหญ้าฯ แจ้งความเอาผิดมือมืดลอบปล่อยน้ำเสียลงทะเล


อ่านต่อ

กรอ.ลั่นปี’63 คุมกำจัดกากอันตรายได้ทั้ง 100% ดึงอู่ซ่อมรถเข้าระบบ


อ่านต่อ

โลกมีปัญหาเมื่อจีนเลือกซื้อขยะ…


อ่านต่อ

เปิดแผนกู้โลก “อวสานพลาสติก”


อ่านต่อ

เลิกทางริมเจ้าพระยาจากปิ่นเกล้า-คลองสามเสน

ไม่สร้างทางริมเจ้าพระยาจากสะพานปิ่นเกล้า-คลองสามเสน ที่เหลือให้ทำเป็นจุดๆไม่ยาวต่อเนื่อง
อ่านต่อ

รมว.พลังงาน เซ็น MOU กลุ่มสนับสนุนฯ จัดทำ SEA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....


อ่านต่อ

ต่อ-เติม-แต่ง แม่แจ่มโมเดล ด้วยศาสตร์พระราชา


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมน้ำโลก ครั้งที่ 8 (The 8th World Water Forum)


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการมะลิลาเพื่อต่อยอดการดำเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ.2561-2565)


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ


อ่านต่อ

อธิบดี ทช.สั่งตรวจเรือขนขยะเกาะพีพีชนหินปะการัง ไม่พบน้ำมันรั่ว


อ่านต่อ

รถติด-ทำรถไฟฟ้าต้นเหตุฝุ่นล้นกรุง


อ่านต่อ

เดินหน้า “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ลดพื้นที่เผา เพิ่มพื้นที่ป่า


อ่านต่อ

“พิทักษ์ไพร” รุกป่าตรงไหนก็รู้ข้อมูลส่งตรงจากอวกาศถึงมือถือ


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12


อ่านต่อ

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ


อ่านต่อ

กรมควบคุมมลพิษไม่พร้อมตอบหมอกหรือควันปกคลุม กทม. แนะ 3 วิธีรับมือ


อ่านต่อ

แผนปฏิรูปสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ครอบคลุม 6 ด้าน

"บัณฑูร"เผยแผนปฏิรูปสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ครอบคลุม 6 ด้าน ย้ำต้องทำให้เป็นรูปธรรมไม่สนเลือกตั้ง
อ่านต่อ

ชาวบ้านหนุน "สะเอียบโมเดล" จัดการน้ำลุ่มน้ำยม


อ่านต่อ

EUเห็นพ้องเพิ่มพลังงานทดแทนในปี2030


อ่านต่อ

ท้องถิ่นถอดบทเรียน โครงการเทศบาลเมืองคาร์บอนต่ำ พบยังขาดงบหนุนองค์ความรู้


อ่านต่อ

กก.ค้านเขื่อนเสือเต้นฯ ประณาม 'สมศักดิ์ เทพสุทิน' เหตุจ่อชงสร้างเขือน


อ่านต่อ

สผ.ระบุ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพารอรายงานฉบับสมบูรณ์


อ่านต่อ

จี้ ' บิ๊กตู่ ' รื้อ กม.สิ่งแวดล้อมจัดการมลพิษ พบต้นตอ 'เอกชน-นักวิจัย ' ปั้น ' EIA 'ลวงโลก


อ่านต่อ

เปิดฉากประชุมโลกร้อน COP 23 ลุ้นบรรลุกรอบความตกลงปารีส


อ่านต่อ

ผุดโครงการยักษ์กลางกรุงชาวบ้านหวั่นผลกระทบ

ตื่นโครงการยักษ์ย่าน”ปทุมวัน”ชาวบ้านร้องหวั่นผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีทั้งโรงแรม-ศูนย์การค้าพื้นที่100ไร่
อ่านต่อ

ลางบอกหายนะ! UNชี้ ระดับ CO2 ในชั้นบรรยากาศโลก พุ่งสูงสุดรอบหลายล้านปี


อ่านต่อ

ถึงชะอำ..ขยะทะเลจำนวนมากถูกคลื่นซัดเกยหาดยาวกว่า 4กม.


อ่านต่อ

"กทม." มหานครขยะล้น 4.2 ล้านตันต่อวัน


อ่านต่อ

ผุดไอเดียปลูกต้นไม้ลดภาษี

หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุง สภากทม.เตียมศึกษาแนวทางเพื่อทำให้เกิดรูปธรรม
อ่านต่อ

ครม.ยุบบอร์ดองค์การอิสระพิจารณาโครงการสวล.กระทบรุนแรง


อ่านต่อ

ชาวหัวหินจวก!ค้านใช้งบ3,000ล้านถมทรายชายหาด


อ่านต่อ

หวั่น“ระเบิดแก่งน้ำโขง”กระทบความมั่นคงรัฐ จี้ทำอีเอชไอเอ พิจารณาสิ่งแวดล้อมรอบด้าน


อ่านต่อ

กทม.เชิญชวนใช้บริการขนส่งสาธารณะวันคาร์ฟรีเดย์ 22 ก.ย.-ลดใช้รถส่วนตัว


อ่านต่อ

สผ.ชี้"โรงไฟฟ้าขยะ"ขนาด 10 เมกะวัตต์ต้องทำ EIA


อ่านต่อ

มองอนาคตริมเจ้าพระยา ทีดีอาร์ไอแนะพัฒนา57 กม.


อ่านต่อ

ป่ารกเพราะเสือยัง! "เขื่อนแม่วงก์" EHIA เกิดยาก เสือโคร่งเพิ่มนับสิบ ใกล้ปิดฉากโครงการอัปยศ


อ่านต่อ

คพ.ประเมินมลพิษจากบ่อขยะ-น้ำเสีย 7 พื้นที่อีสานน้ำท่วมพัง


อ่านต่อ

เมื่อน้ำลด'ขยะ'ยิ่งผุด 'ปัญหาชุมชน' แบบไหน?'แก้ยั่งยืน'


อ่านต่อ

คพ.ประสานท้องถิ่นรับมือขยะ-น้ำเสียจากอุทกภัย


อ่านต่อ

ข้อเสนอภาคประชาชน ต่อการจัดทำร่างกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.....(โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)


อ่านต่อ

ไทย เตรียมเปิดเวทีถก 'อาเซียน-อียู' ระดมสมองจัดการปัญหาขยะทะเล


อ่านต่อ

ปี 60 เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีตายเพราะมลพิษ 1.7 ล้าน


อ่านต่อ

คพ.เก็บตัวอย่างน้ำทะเลสีดำหาดพัทยาตรวจสอบ


อ่านต่อ

ADB เตือน กรุงเทพฯ, กว่างโจว , นาโกย่า เสี่ยงน้ำท่วมจากโลกร้อน


อ่านต่อ

กรมอนามัย ผนึกภาคีเครือข่าย ชวนคนไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะลดใช้พลังงาน


อ่านต่อ

ทส. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐ ดันเป้าหมายประเทศไทยไร้ขยะยั่งยืน


อ่านต่อ

กรมควบคุมมลพิษ ตั้งเป้า 1 ปีเลิกใช้ "Cap Seal" คาดกำจัดขยะเพิ่ม 520 ตัน


อ่านต่อ

ไทยไม่แคร์ "ทรัมพ์"ถอนตัวข้อตกลงโลกร้อนปารีส


อ่านต่อ

ชาวสีคิ้วบุกศาลากลาง ยื่นหนังสือค้านสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หวั่นสร้างมลพิษให้ชุมชน


อ่านต่อ

พบคราบน้ำมันชายหาด "เกาะพะงัน” ระยะทาง 500 เมตร


อ่านต่อ

ส่องทะเลไทยหลังน้ำมันรั่วซ้ำซาก ปลาหน้าดินป่วย- ตาย 70%


อ่านต่อ

ความจริงที่หลายคนไม่เคยรู้ ของ “ถ่านหิน” กับ “น้ำ”


อ่านต่อ

น้ำกวงเน่าเริ่มลาม กระทบปลากระชังตายเพิ่มอีกอื้อ


อ่านต่อ

เร่งเก็บแพขยะลอยน้ำ บริเวณเกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์


อ่านต่อ

วิกฤติปะการังทั่วโลกเพราะมหาสมุทรร้อนขึ้น


อ่านต่อ

"อนันตพร"ยันเอกชน10รายสนประมูลเอราวัณ/บงกช-สิ้นปีนี้รู้ชะตาโรงไฟฟ้าถ่านหิน


อ่านต่อ

ลดความขัดแย้ง ร่วมแก้ปัญหาขยะบนเกาะสมุย


อ่านต่อ

โรงไฟฟ้าหลัก + หมุนเวียน = การพัฒนาที่ยั่งยืน


อ่านต่อ

จีนจับมือยุโรปผลักดันการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก


อ่านต่อ

ปี2560คาดอุณหภูมิร้อนพุ่งสูง!! ภัยธรรมชาติรุนแรง-น้ำแข็งละลาย(ชมคลิป)


อ่านต่อ

สจล. ห่วง "เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด" ภายใต้การบริหารจัดการของไทย


อ่านต่อ

จี้รัฐบาลยกเลิก EIA และ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ภายในพรุ่งนี้


อ่านต่อ

รายงานพิเศษ : เปิดประชาพิจารณ์‘กฎหมายถุงพลาสติก’ 3จังหวัดชายฝั่งล้างบาง‘ขยะทะเล’


อ่านต่อ

พาณิชย์เดินหน้าดันเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ตลาดโลก


อ่านต่อ

ยอมล้มไฟฟ้าถ่านหิน

‘ประยุทธ์’ขอถอย ถ้าผลศึกษาติดลบ ยันไม่ดันทุรังแน่
อ่านต่อ

บิ๊กตู่ รูดซิบ ไม่ตอบครม.ถก ทบทวน EHIAโรงไฟฟ้ากระบี่หรือไม่ ยังตรึงกำลังรอบทำเนียบ


อ่านต่อ

รบ.แจงสร้างโรงไฟฟ้าใต้ หนุนมั่นคงทางพลังงาน วอนเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์


อ่านต่อ

ภาษีถุงพลาสติก ไทยควรเก็บอัตราเท่าไหร่?

ประเทศไทย เตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายมาแก้ปัญหาขยะจากถุงพลาสติก
อ่านต่อ

จีนรั้งแท่นผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดของโลกในปี 2016


อ่านต่อ

ครม.ทุ่ม154ล้านแก้หมอกควันภาคเหนือ


อ่านต่อ

พลังงานชงกพช.เคาะโรงไฟฟ้ากระบี่ แก้ปมโซลาร์ราชการ นัดถก 17 กุมภาพันธ์


อ่านต่อ

'เกลื่อนโลก'ขึ้นเรื่อยๆ 'ปัญหาขยะไอที' ในไทยก็ 'เรื่องสำคัญ'

"ต่อจากนี้ทางกรมต้องดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน คือผลักดันกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
อ่านต่อ

ที่ประชุมโลกร้อนเห็นชอบ 'ประกาศมาราเกซ'

196 ประเทศและอียู เห็นชอบในคำประกาศมาราเกซ ในการประชุมโลกร้อนที่โมร็อกโก เรียกร้องนานาชาติเร่งมือปฏิ
อ่านต่อ

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com