วิถีทางแห่งเยอรมนี "สร้างสรรค์ อนุรักษ์ ยั่งยืน"


ที่มา: คอลัมน์: ผ่าโลกวันอาทิตย์ เดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560


หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ที่มีการผลักดันกันอย่างชัดเจนเพื่อสร้างการ “ปฏิรูป” ให้เด่นชัดขึ้นในปัจจุบัน มีชื่อว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals)

สิ่งหนึ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “สัจธรรม” เสมอ นั่นคือการที่รูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์ “ในอนาคต” ไม่ว่าจะภายในอีกกี่ปีข้างหน้าย่อมต้องแตกต่างจากรูปแบบในปัจจุบันอย่างแน่นอนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการสื่อสาร ชีวิตการทำงานและการใช้ชีวิต ขณะที่รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดยังคงจำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากหลายแหล่ง ซึ่งโลกของเราพึ่งพาแหล่งเชื้อเพลิงจากฟอสซิลมาเป็นเวลายาวนาน อย่างไรก็ตาม ผลจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตของชนรุ่นหลังในอนาคต โลกของเราจำเป็นต้อง “เปลี่ยนแปลง” นับตั้งแต่บัดนี้ ซึ่งหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ที่มีการผลักดันกันอย่างชัดเจนเพื่อสร้างการ “ปฏิรูป” ให้เด่นชัดขึ้นในปัจจุบัน มีชื่อว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) หรือที่เรียกกันอย่างย่อว่า “เอสดีจี” (SDGs) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาระดับนานาชาติซึ่งสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้จัดทำขึ้น ว่าด้วยการสร้างสรรค์และส่งเสริมความพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่โลก ระหว่างปี 2558-2573 แทนที่ “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (Millennium Development Goals) หรือ “เอ็มดีจี” (MDGs) ที่สิ้นสุดเมื่อปี 2558 ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติตามแถลงการณ์แห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration) เมื่อปี 2543สำหรับเป้าหมายตามแนวทางของเอสดีจีนั้นได้รับฉันทามติจากสมาชิกยูเอ็นทั้ง 193 ประเทศ ในการประชุมเมื่อเดือน ก.ย. 2558 ครอบคลุม 17 ด้าน ได้แก่ 1) ขจัดความยากจน 2) ขจัดความหิวโหย 3) การมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 4) คุณภาพการศึกษา 5) ความเท่าเทียมทางเพศ 6) น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล 7) พลังงานสะอาดในราคาที่สามารถจัดสรรได้ 8) การจ้างงานอย่างต่อเนื่องและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) อุตสาหกรรม นวัตกรรมและระบบโครงสร้างพื้นฐาน 10) การลดความเหลื่อมล้ำ 11) เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน  12) การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ 13) การดำเนินการต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 14) การบริหารจัดการทรัพยากรในท้องทะเลอย่างยั่งยืน 15) การบริหารจัดการระบบนิเวศบนพื้นดินอย่างยั่งยืน 16) การมีสันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่มั่นคง 17) ความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทั้ง 17 ข้อของเอสดีจี เป็นเรื่องที่นานาประเทศบนโลกให้ความสำคัญ ผ่านวิธีการรณรงค์และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนของตัวเองด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป โดยในส่วนของรัฐบาลเยอรมนี ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของยุโรปได้รับรองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับใหม่แทนที่ฉบับปี 2545 เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีการกำหนดเป้าหมายพื้นฐานที่หน่วยงานรัฐทุกแห่งต้องยึดมั่นเป็นบรรทัดฐาน และในขณะเดียวกันหน่วยงานแต่ละแห่งต้องกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกระบวนการของเอสดีจีเป็นของตัวเองด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นทั้ง 16 รัฐยังมีการประสานงานกันในเรื่องของเอสดีจีอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน


การกำหนดนโยบายและแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกระบวนการพื้นฐานที่รัฐบาลเยอรมนีระบุไว้ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเฉพาะการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป แต่วัตถุประสงค์สำคัญคือการบรรลุเป้าหมายของการกำหนดกระบวนการทางเศรษฐกิจที่ให้ความเคารพและคำนึงถึงพื้นฐานตามหลักธรรมชาติของทุกชีวิตที่อยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ซึ่งถือเป็นกระบวนการทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืนหรือในระยะยาวอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม การจะก้าวไปถึงจุดที่พบกับความยั่งยืนทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้นั้น ต้องเริ่มจากจุดเล็กที่สุดก่อน นั่นคือด้วยตัวของเราเอง ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต รูปแบบเศรษฐกิจส่วนบุคคล และรูปแบบการเข้าสังคม ตลอดจนอุดมการณ์ของตัวเองที่รวมถึงในประเด็นทางการเมือง เพื่อให้เป็นการวางพื้นฐานในระยะยาวต่อไป ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้นำไปสู่อนาคตที่ “แตกต่างในทางที่ดีขึ้น” จากที่เป็นอยู่ เนื่องจากจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดโอกาสในการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดับในสังคมต่อไปด้วย ซึ่งพื้นฐานนโยบายดังกล่าวของเยอรมนีเป็นแนวทางที่ไม่ว่าประเทศใดในโลกสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com