งานสัมมนา หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยุทธศาสตร์ของไทยและบทบาทของรัฐสภา”


ด้วยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดงานสัมมนา หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยุทธศาสตร์ของไทยและบทบาทของรัฐสภา” เพื่อเปิดพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ นโยบาย วิชาการและด้านนิติบัญญัติ ให้หลากหลายภาคส่วน อันได้แก่ หน่วยงานนโยบาย ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามามีส่วนร่วมทางความคิด การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกันในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ถึง 15.45 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา บี 1-1 อาคารรัฐสภา

เอกสารดาวน์โหลด

 1. โครงการสัมมนา.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
 2. S__123101227.jpg ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
 3. กำหนดการสัมมนา climate change+บทบาทรัฐสภา (FINAL2006).pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
 4. คุณจิรวัฒน์-กฎหมาย-เสนอสถาบันเอเซีย-รัฐสภา rev1.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
 5. คุณวิโรจน์-Green Finance-ลศช.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
 6. ดร.กรรณิการ์-economic measures for CC 18.6.22.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
 7. ดร.วิจารย์-Climate Change.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
 8. ดร.วีรศักดิ์ โควสุรัตน์.pptx ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
 9. ดร.สุวิทย์-อนาคตพลังงานชาติ 14.6.2565 ฉบับย่อ.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
 10. ดร.อัศมน ลิ่มสกุล (สัมมนา รัฐสภา 21 มิ.ย. 65).pptx ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
 11. 2-ดร.พงษ์วิภา-ร่างพรบ.CC@รัฐสภา 20220621.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
 12. ศิริกัญญา-climate finance.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com