สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

                  1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้  

                  2. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการจัดทำร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ใช้บังคับ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

                  สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

                  เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผู้ชำนาญการ การสั่งพักและเพิกถอนใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตของผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

                  1. ให้ยกเลิก

                            1.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518

                            1.2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

                  2. กำหนดใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระและนิติบุคคล โดยมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ปีละ 5,000 บาท  

                  3. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต ดังนี้  

                            3.1 ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี สามปี และหนึ่งปี ตามลำดับ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

                            3.2 ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคลต้องจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย มีจำนวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

                  4. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจำนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาต ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ไม่เคยมีส่วนร่วมในการจัดทำหรือให้การรับรองรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เป็นเท็จ หรือประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย

                  5. กำหนดรายละเอียดในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต เอกสารและหลักฐาน โดยอาจให้ยื่นผ่านทางสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ปริมาณงาน และสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                  6. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐาน รวมทั้งการประเมินความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เงื่อนไข และสิทธิของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท ในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใด ของประชาชนหรือชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง แล้วแต่กรณี

                  7. กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอิสระมีหน้าที่เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการเพื่อประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควบคุมคุณภาพในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักวิชาการ  

                  8. กำหนดให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสในการทำหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าของโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่ตนรับจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเตือน การพักใช้ การเพิกถอนใบอนุญาต และการอุทธรณ์คำสั่ง

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com