สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 และการดำเนินงานเพื่อผลักดันการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก


คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

                  1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

                  2. มอบหมายให้ ทส. โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการผลักดันการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

                  3. มอบหมายให้สำนักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก และการจัดทำเอกสารวิชาการ (Nomination Dossier) แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด

                  โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงบประมาณไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                  สาระสำคัญของเรื่อง

                  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยมีสาระสำคัญ คือ ที่ประชุมมีมติรับรองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย คือ เมืองโบราณศรีเทพ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด บรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) และมีมติให้ส่งกลับเอกสาร (Referral) กรณีการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก โดยให้ไทยดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวขอบเขตการนำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติที่อาจกระทบเส้นเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมา และการแก้ไขข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของพื้นที่ดังกล่าว โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการมรดกโลกแล้ว สรุปได้ ดังนี้

 ประเด็น : การปรับปรุงแนวขอบเขตการนำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติที่อาจกระทบเส้นเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมา
ผลการดำเนินการ : ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงด้านเทคนิคในเรื่องการกำหนดขอบเขตของพื้นที่ที่อาจกระทบเส้นเขตแดนระหว่างไทยและเมียนมา ในการประชุมหารือด้านเทคนิคระหว่างไทยและเมียนมา เมื่อวันที่ 25 -26 เมษายน 2562 โดยเห็นพ้องให้มีการขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและได้ร่วมกันลงนามบันทึกการหารือฯ (Agreed Minutes)

ประเด็น : การแก้ไขข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชน
ผลการดำเนินการ : หน่วยงานของไทยได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามข้อเรียกร้องของชุมชนกะเหรี่ยง เช่น การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ การบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนกะเหรี่ยงในด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภค การเกษตร และการศึกษา รวมทั้งได้จัดทำข้อตกลงประชาคมร่วมกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพื่อทำความเข้าใจว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานจะไม่มีการโยกย้ายชุมชนและประชาชนที่อยู่เดิมออกจากพื้นที่

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com