สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่องการรับรองร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านการป่าไม้เพื่อความผาสุกและความเจริญมั่งคั่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านการป่าไม้เพื่อความผาสุกและความเจริญมั่งคั่ง (Declaration on Forest Cooperation for Peace and Prosperity) และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทนร่วมรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาดังกล่าว ที่มิใช่สาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

                   สาระสำคัญร่างปฏิญญาฯ เป็นการเน้นย้ำและให้คำมั่นระหว่างกันว่าจะร่วมมือกันในการดำเนินการด้านการป่าไม้ของอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี โดยมุ่งดำเนินการ 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการป่าไม้ 2) สนับสนุนการป้องกันพิบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับป่าไม้ 3) สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการป่าไม้สำหรับแนวชายแดนพื้นที่รอยต่อ ซึ่งต้องการการบริหารจัดการที่เหมาะสม 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการบริหารจัดการป่าไม้ที่เหมาะสม รวมไปถึง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 5) สนับสนุนการจัดตั้งสวนสาธารณะอาเซียน – เกาหลีใต้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือ และ 6) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย โดยมิได้ใช้ถ้อยคำหรือบริบทที่มุ่งให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่มีการลงนามในร่างปฏิญญาฯ แต่อย่างใด

                  ทั้งนี้ ร่างปฏิญญาฯ จะต้องได้รับการรับรองในการประชุม The ASEAN – Republic of Korea (ROK) High – Level Meeting on Forestry 2019 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com