สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่องผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง


คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

                   สาระสำคัญของเรื่อง

                   การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 เป็นกลไกให้รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนได้หารือเพื่อร่วมกำหนดนโยบายและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของภูมิภาค รวมถึงร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี

                   ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 (15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: 15th AMME) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 (2) การประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียน เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 15 (15th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: COP – 15 AATHP) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 (3) การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Ministerial Dialogue on Environment: AJDE) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 และ (4) การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 16 (16th ASEAN Plus Three Environment Ministers Meeting: 16th EMM+3) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562

                   โดยการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (UNFCCC COP 25) ซึ่งเป็นเอกสารที่จะเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35 ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาให้การรับรองก่อนที่ราชอาณาจักรไทยในฐานะประธานอาเซียนจะได้นำไปกล่าวต่อการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาค สมัยที่ 25 ต่อไป

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com