สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม G20 Ministerial Meeting on Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Growth ได้แก่ 1) แถลงการณ์ G20 Communique (joint Part ) 2) G20 Communique (Energy Part) 3) G20 Innovation Action Plan และ 4) G20 Energy Innovation Action Plan และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยให้การับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารข้างต้นในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณาโดยไม่ต้องนำกลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

                  เนื่องจากผู้แทนจากกระทรวงพลังงานจะเข้าร่วมการประชุม G20 Ministerial Meeting on Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Growth ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 โดยที่ประชุมดังกล่าวจะร่วมกันรับรองแถลงการณ์ (Communique) และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในด้านพลังงาน ดังนี้

                  1) G20 Communique (Joint Part )

                            1.1 รับรู้ถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำในด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อที่จะตระหนักในเรื่อง “3 E + S” (ความมั่งคงทางพลังงาน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม) และจัดการกับประเด็นความท้าทายหลักระดับโลกต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรที่ไม่ยั่งยืน มลพิษทางน้ำและอากาศ และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเมื่อต้องต่อสู้กับปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและตอบสนองต่อมิติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030

                            1.2. ตระหนักถึงวงจรที่ดีงาม (Virtuous Cycle) และนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน ในขณะเดียวกันต้องสร้างความมั่นใจในความมั่นคงด้านพลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษอื่นๆ รวมถึงการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเน้นการรวบรวมภูมิปัญญาจากทั่วโลก การระดมทุนและการลงทุน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม

                  2) G20 Communique (Energy Part)

                            2.1 เน้นย้ำถึงความรับผิดชอบของรัฐมนตรีพลังงาน G20 ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่ระบบที่เข้าถึงได้ มีความน่าเชื่อถือ มีความยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด ความร่วมมือในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการออกนโยบาย ความช่วยเหลือด้านการเงิน และการทำให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเหมาะสมต่อการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030

                            2.2. รัฐมนตรีพลังงาน G20 จะส่งเสริมการใช้แหล่งพลังงานสะอาดต่างๆและอำนวยความสะดวกให้เกิดตลาดพลังงานที่เปิดกว้าง โปร่งใส และแข่งขันได้

                  3) G20 Innovation Action Plan

                            3.1 G20 Innovation Action Plan เป็นแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยตะหนักถึงความมั่งคงทางพลังงาน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยสมาชิก G 20 จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภาคส่วนธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมและทำให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดียิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาระบบพลังงานที่มีราคาไม่แพง เชื่อถือได้ มีความยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุไปยังอนาคตที่สะอาดและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

                            3.2 แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะระบุถึงการดำเนินงานในด้านต่างๆที่สำคัญได้แก่ 1) การรวบรวมแนวคิดจากทั่วโลกเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรม 2) การขับเคลื่อนการเงินภาคธุรกิจและการลงทุนเพื่อพัฒนาและปรับใช้นวัตกรรม และ 3) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อแพร่ขยายเทคโนโลยีทางนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

                  4) G20 Energy Innovation Action Plan

                            4.1 G20 Energy Innovation Action Plan เป็นแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางพลังงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานบนพื้นฐานของความสมัครใจของแต่ละประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานที่มีความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                           4.2 แผนปฏิบัติการดังกล่าวเน้นย้ำถึงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมพลังงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การวิจัยร่วมกัน การระบุอุปสรรค การกำกับดูแลหลักเกณฑ์และมาตรฐาน รวมถึงการหารือร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com