สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) และร่างแผนปฏิบัติงานวนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก (Work Plan Efficient silvicultural practices for promoting teak plantation)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural Science : JIRCAS) (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ)  และร่างแผนปฏิบัติงานวนวัฒนวิธี ที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก (Work Plan Efficient silvicultural practices for promoting teak plantation) (ร่างแผนปฏิบัติงานฯ) รวมทั้งอนุมัติให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ และแผนปฏิบัติงานฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในบันทึกความเข้าใจฯ และแผนปฏิบัติงานฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ในครั้งต่อไป ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ พร้อมทั้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

                   สาระสำคัญ

                   ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสำคัญเป็นการส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป่าไม้ โดยเฉพาะการปลูกสวนป่าสักในประเทศไทย โดยมีการกำหนดหลักการในเรื่องต่าง ๆ เช่น ลักษณะของความร่วมมือ แผนการทำงาน ผลลัพธ์ การเผยแพร่ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

                   ร่างแผนปฏิบัติงานฯ เป็นเอกสารระบุรายละเอียดการดำเนินโครงการ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดรายละเอียดของการดำเนินโครงการวิจัยวนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งร่างแผนปฏิบัติงานฯ ประกอบด้วยหัวข้อการวิจัย 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) วนวัฒนวิธีเพื่อส่งเสริมและวิธีตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลผลผลิตของสวนป่าสัก คือ การปรับปรุงวิธีการตรวจสอบปริมาตรของไม้สักให้มีความถูกต้อง (ตรวจสอบความหนาและความสูงของไม้สัก) เพื่อประเมินมูลค่าได้อย่างถูกต้องก่อนนำไปจำหน่าย และ (2) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปลูกสวนป่าเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าสัก คือ การปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ดีของไม้สักให้เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตและปรับปรุงคุณภาพของต้นไม้ให้ได้ผลผลิตที่สามารถสร้างมูลค่าได้

                   สำหรับประโยชน์ต่อประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ มีดังนี้ (1) การศึกษาวิจัยด้านป่าไม้ของประเทศไทยได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศญี่ปุ่น เติมเต็มในการวิจัยสาขาที่นักวิจัยไทยยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ โดยเฉพาะสาขาที่เป็นวิทยาการที่ทันสมัย (2) ผลงานวิจัยยกระดับเป็นระดับนานาชาติ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานไปสู่ระดับนานาชาติ เช่น การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเกิดผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ และ (3) ความร่วมมือทางวิชาการเป็นแนวทางหนึ่งในการประสานความสัมพันธ์อันดีกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในด้านป่าไม้ได้มีการประสานความร่วมมือกันมาตั้งแต่อดีต เมื่อองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ได้เข้ามาให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการจัดการสวนป่าในประเทศไทย

                   ในส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการปลูกสวนป่าสัก คือ (1) เกษตรกรผู้ปลูกป่าสามารถนำผลการวิจัยของโครงการไปใช้เป็นแนวทางในการปลูกและจัดการสวนป่าสักเพื่อส่งเสริมผลผลิตของสวนป่าและวางแผนการจัดการสวนป่าอย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) เทคนิคการประเมินกำลังผลิตของสวนป่าจะช่วยในการวางแผนการจัดการสวนป่า การจำหน่ายผลผลิตในเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของสวนป่าให้สามารถจัดการสวนป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการประมาณความสามารถในการเก็บกักคาร์บอนของสวนป่าสักโดยใช้วิธีการอย่างง่ายทำให้มีข้อมูลสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตต่อไปในอนาคต

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com