สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรี G 20  ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่ (1) ร่างแถลงการณ์ Communique (Global Environment) (2) G 20 Implementation Framework for Actions on Marine Plastic Litter และ (3) ร่างแถลงการณ์ G20  Communique Joint part (Energy and Environment) พร้อมอนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยให้การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G 20 ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารข้างต้น ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนำกลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ตามที่เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ

    ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรี G 20  ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีดังนี้

                  1. Communique (Global Environment)   มีสาระสำคัญดังนี้

                              (1) ยอมรับการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางนโยบายและวิธีการต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการวัสดุอย่างยั่งยืน หลักการ3Rs  (การลด การใช้ซ้ำ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) และการทำขยะให้มีมูลค่า

                              (2) เร่งให้เกิดกิจกรรมต่างๆเพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะจากอาหาร ตลอดจนการจัดการขยะจากอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขอนามัย

                              (3) ขยะทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกในทะเลเป็นเรื่องที่ต้องการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีอิทธิพลต่อระบบนิเวศทางทะเล อุตสาหกรรมต่างๆรวมไปถึงการประมง การท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าและอาจมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วย

                              (4) รับทราบถึงการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถลดความเสี่ยงภัยพิบัติและส่งเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนที่มีความเปราะบาง และประชาชนทั่วไป

                  2. G 20 Implementation Framework for Actions on Marine Plastic Litter ซึ่งเป็นภาคผนวกของ Communique (Global Environment) มีสาระสำคัญดังนี้

                              (1) เพื่อส่งเสริมแนวทางวัฏจักรชีวิตที่ครอบคลุมเพื่อป้องกันและลดขยะพลาสติกที่ระบายออกสู่มหาสมุทรอย่างเร่งด่วน การทำความสะอาดขยะพลาสติกในทะเลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ ตลอดจนการป้องกันและการลดการเกิดขยะพลาสติก การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

                              (2) เสริมสร้างการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมวิธีการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและวิธีการหมุนเวียน   เทคโนโลยีในการจัดการของเสีย เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย ทางเลือกต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติกและไมโครพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว

                    3. G20  Communique Joint part (Energy and Environment) มีสาระสำคัญดังนี้

                              (1) ยอมรับความสำคัญของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อที่จะตระหนักในเรื่อง “3E+S” (ความมั่งคงทางพลังงาน ความพอเพียงทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) และการจัดการประเด็นความท้าทายหลักระดับโลกต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นย้ำความสำคัญในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเมื่อต้องต่อสู้กับปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

                              (2) เพื่อกระตุ้นวงจรประเสริฐ  (Virtuous Cycle) และนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืนขณะเดียวกันสร้างความมั่นใจในความมั่งคงด้านพลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยก๊าซอื่นๆ รวมถึงการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเน้นการรวบรวมภูมิปัญญาจากทั่วโลก การระดมทุน/การลงทุน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและสังคมนวัตกรรม

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com