สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองถ้อยแถลงดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยแถลงข้างต้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงแรงงานสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

 [ถ้อยแถลงดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการรับรองโดยรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ก่อนการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference : ILC) สมัยที่ 108 ระหว่างวันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส]

                  สาระสำคัญของถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันและเน้นย้ำให้ภาคส่วนต่าง ๆ เห็นความสำคัญของงานที่มีคุณค่า ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจะร่วมกันศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพื่อให้เกิดการจ้างงานอย่างสร้างสรรค์ต่อไป ทั้งนี้ แนวคิดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 7 ข้อริเริ่มขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญเติบโต อย่างเท่าเทียมและทุกคนมีส่วนร่วมของประชาคมอาเซียน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และได้รับการรับรองจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 ด้วยแล้ว

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com