สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการรับรองร่างปฏิญญา 3R กรุงเทพ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใช้หลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้

                    1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญา 3R กรุงเทพ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใช้หลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน

                    2. เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษเสนอร่างปฏิญญา 3R กรุงเทพ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใช้หลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียน ในการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร

                    3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในปฏิญญา 3R กรุงเทพ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

                    สาระสำคัญ

                    ร่างปฏิญญา 3R กรุงเทพ (Final agreed Text) ได้ปรับแก้ไขให้เหมาะสมตามความเห็นของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ ได้เห็นชอบร่วมกันแล้ว มีสาระสำคัญ ดังนี้

                    1. ร่างปฏิญญา 3 R กรุงเทพ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ด้านนโยบายร่วมกันของผู้แทนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมการนำหลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อลดมลพิษจากขยะพลาสติก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน 3R ในประเทศไทย รวมทั้งเป็นการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยในประเทศให้ครบวงจร ทันสมัย และเป็นไปตามหลักสากล ทั้งนี้ปฏิญญา 3R กรุงเทพ เป็นปฏิญญาแบบสมัครใจและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

                    2. ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมชายฝั่งและทะเลในฐานะที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเกาะขนาดเล็ก รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของหลักการ 3R และเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ซึ่งภาคเอกชนธุรกิจและอุตสาหกรรมจะมีบทบาทที่สำคัญของการมีส่วนร่วมในการบูรณาการการดำเนินการหลักการ 3R ของธุรกิจของตน เช่น การมีความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบของผู้ผลิต เป็นต้น เพื่อนำไปสู่ความท้าทายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

                    3. ยืนยันถึงความตั้งใจของแต่ละประเทศ ที่จะดำเนินการตามกรอบโปรแกรม 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 (รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน) รวมถึงเป้าหมายที่สำคัญทั้งหมด ซึ่งต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจรตามกรอบสากลที่ตกลงกัน ในการลดการปล่อยของเสียสู่อากาศ น้ำ และดิน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการการป้องกัน การลด การรีไซเคิล และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

                    4. บันทึกถึงความท้าทายของพลาสติกและมลพิษจากขยะพลาสติกที่เป็นประเด็นสำคัญทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกในทะเล กระแสน้ำ และมหาสมุทร ที่มีการพัดพาไหลข้ามประเทศ ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกประเทศ และเน้นย้ำถึงมลพิษจากขยะพลาสติกที่กลายเป็นปัญหาสำคัญในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ซึ่งพลาสติกส่วนใหญ่ไม่ได้ย่อยสลายอย่างแท้จริง แต่แตกตัวออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กจำนวนมากและยังคงอยู่เป็นร้อยๆ ปี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

                  5. ร่วมกันพัฒนานโยบาย 3R ที่มีประสิทธิภาพ โปรแกรมต่างๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับของการรีไซเคิลพลาสติกในระบบเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มโอกาสในการนำกลับมาใช้ซ้ำและการป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทะเล สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ และใช้นวัตกรรมสำหรับรูปแบบธุรกิจใหม่และยั่งยืน ซึ่งจะส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนห่วงโซอุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ใช้และซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com