สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องร่างเอกสารผลลัพธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ดังนี้

                  1. เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ฉบับ ได้ก่ (1) ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน (Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region) (2) ร่างกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล (ASEAN Framework of Action on Marine Debris) (3) ร่างแถลงข่าวร่วม (joint Media Statement) และ (4) ร่างบทสรุปประธาน (Chair’s Summary)

                  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้ให้การรับรองร่างผลลัพธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

                  3. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

                  4. หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งสี่ฉบับนี้ ที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้เป็นดุลยพินิจของการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่

                  สาระสำคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์

                  1) ร่างปฎิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน (Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region)

                  สาระสำคัญของร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน เป็นการเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 ซึ่งยืนยันถึงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการปกป้องฟื้นฟู และใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทะเลอย่างยั่งยืน และการดำเนินการตามเป้าหมายร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการปฏิบัติตามวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมถึงข้อสรุปมติจากการประชุมระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการป้องกัน ลด และจัดการขยะพลาสติกในทะเล โดยให้สนับสนุนนวัตกรรม แนวคิดรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศสาตร์ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการลดปัญหาขยะทะเล รวมทั้งยินดีต่อกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลในครั้งนี้

                  2) ร่างกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล (ASEAN Framework of Action on Marine Debris)

                  สาระสำคัญของร่างกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล เป็นกรอบปฏิบัติที่จัดทำขึ้นตามข้อเสนอแนะจากการประชุมอาเซียนเรื่องการลดขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 ประกอบด้วยกรอบปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ (1) การสนับสนุนนโยบายและการวางแผน เป็นการส่งเสริมมาตรการเชิงนโยบาย กฎหมาย ข้อตกลง รวมทั้งพัฒนาแผนปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านปัญหาขยะทะเล (2) การวิจัย นวัตกรรมและการเสริมสร้างศักยภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลพัฒนานวัตกรรม และสนับสนุนการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการดำเนินนโยบายป้องกันและจัดการปัญหาขยะทะเล (3) การตระหนักรู้ของสาธารณะ การศึกษา และการดำเนินกิจกรรมเข้าถึงเชิงรุก เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ของสาธารณะต่อปัญหาขยะทะเล เพื่อให้มีการขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดปัญหาขยะทะเล ตลอดจนส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ ร่วมกันหาแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาขยะทะเล และ (4) การมีส่วนรวมของภาคเอกชน เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงาน การลงทุนร่วมกับภาคเอกชนในด้านนวัตกรรม การรณรงค์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อต่อต้านปัญหาขยะทะเล

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com