สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการเข้าร่วมกับความร่วมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ของประเทศไทยด้านที่ 3คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมกับความร่วมมือ Climate and Clean Air Coalition (CCAC) ของประเทศไทย ด้านที่ 3 การประเมินมลสาร Short – Lived Climate Pollutants (SLCPs1) (คาร์บอนดำและโอโซน) ในระดับภูมิภาค โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงาน (National Focal Point) CCAC ของประเทศไทย และดำเนินการตามขั้นตอนในการเข้าร่วมกับความร่วมมือ CCAC รวมถึงกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานและกรอบเวลาร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

                   สาระสำคัญของเรื่อง

                   UNEP ได้ริเริ่มความร่วมมือ CCAC เพื่อลดมลสาร SLCPs มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยกรอบความร่วมมือดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้ (1) การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากมลสาร SLCPs (2) การติดตามและพัฒนาระบบที่มีอยู่เพื่อลดมลสาร SLCPs และ (3) การปรับปรุงฐานข้อมูลและส่งเสริมแนวปฏิบัติหรือเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหามลสาร SLCPs  โดยความร่วมมือ CCAC  เพื่อลดมลสาร SLCPs มีการดำเนินงาน 11 ข้อริเริ่ม (Initiatives) แบ่งเป็น การดำเนินงาน 7 สาขาหลักและการดำเนินงานในสาขาที่เชื่อมโยง (Cross-Cutting )  4 ด้าน ดังนี้

การดำเนินงานหลัก 7 สาขาหลัก

1) ยานยนต์และเครื่องยนต์ในภาคคมนาคมและขนส่ง

2) การผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ

3) การลดสาร SLCPs จากขยะมูลฝอยชุมชน

4) การลดคาร์บอนดำและสารมลพิษอื่นๆ จากการผลิตอิฐ

5) เทคโนโลยีทางเลือก และมาตรฐานเพื่อทดแทนสารHFCs  

6) การลดสาร SLCPs จากภาคพลังงานในครัวเรือน

7) การแก้ปัญหาคาร์บอนดำและการปล่อยก๊าซมีเทนในภาคเกษตร

การดำเนินงานในสาขาที่เชื่อมโยง 4 ด้าน

1) การสนับสนุนแผนปฏิบัติการระดับชาติและแผนงานในการลดสาร SLCPs

2) การเงินงบประมาณเพื่อลดสาร SLCPs

3) การประเมินสาร SLCPs ในระดับภูมิภาค

4) มลพิษทางอากาศกับปัญหาสุขภาพ

ซึ่งการเข้าร่วมกับความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงความร่วมมือและรับประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อลดมลสาร SLCPs ที่มีศักยภาพก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและเป็นสารมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ รวมทั้งส่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะเวลาอันใกล้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของพิธีสารเกียวโต พิธีสารมอนทรีออลและความตกลงปารีสที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาคีที่มีจุดประสงค์ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว 

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com