“พาณิชย์” จ่อออกประกาศห้ามนำเข้านำผ่านขยะเทศบาลจากต่างประเทศ ป้องกันเข้ามาสร้างขยะเพิ่ม


กรมการค้าต่างประเทศ จ่อออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าและนำผ่านขยะเทศบาลจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันเข้ามาสร้างขยะเพิ่ม ก่อปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และกระทบสุขอนามัยของประชาชน เผย อยู่ระหว่างเปิดแสดงความคิดเห็น ก่อนนำเสนอ ครม. อนุมัติ คาด มีผลบังคับ เม.ย. 62

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ... ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล เพื่อห้ามการนำเข้าและห้ามนำผ่านขยะเทศบาล ได้แก่ ของเสียที่รวบรวมจากบ้านเรือน โรงแรม ภัตตาคาร โรงพยาบาล ร้านค้า สำนักงาน บนถนน บนทางเท้า ของเสียจากการก่อสร้าง รื้อถอน ของชำรุดหรือของทิ้งอื่น เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงเศษกระดาษ เศษเหล็กและวัตถุหรือของอย่างเดียวกันที่คัดแยกออกจากของเสียดังกล่าวแล้ว และร่างประกาศดังกล่าวจะมีการนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือน เม.ย. 2562

ทั้งนี้ การออกมาตรการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการให้ความร่วมมือกับนานาประเทศในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายหรือของเสียที่อาจไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซลแล้ว ยังเป็นการสกัดกั้นไม่ให้มีการนำเข้าของเสียของอันตรายมาเป็นขยะในประเทศไทย และก่อปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพอนามัยของประชาชน

โดยจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า เฉพาะขยะมูลฝอยชุมชนภายในประเทศ มีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 มีปริมาณ 27.4 ล้านตัน หรือ 75,046 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 1.26 รัฐบาลจึงกำหนดให้การบริหารจัดการขยะภายในประเทศเป็นนโยบายเร่งด่วน ซึ่งกรมฯ ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์รองรับ และได้เปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด ตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งส่วนหนึ่งของอนุสัญญาฯ กำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการนำเข้าของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น รวมถึงขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนที่ปะปนกันโดยไม่มีการคัดแยก หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าของเสียนั้นจะไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่มา : MGR ONLINE วันที่ 18 ธันวาคม 2561

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com