สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ร่างปฏิญญาที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด์คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรับรองร่างปฏิญญาซิเลเซียว่าด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม (Solidarity and Just Transition Silesia Declaration) สำหรับการประชุมระดับผู้นำ โดยมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศ ทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึงคณะผู้แทนถาวรโปแลนด์ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เพื่อแจ้งชื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายชื่อผู้สนับสนุน (List of supporters) ของร่างปฏิญญาฯ และเห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งการรับรองร่างปฏิญญาคาโตวีเซระดับรัฐมนตรีว่าด้วยป่าไม้เพื่อสภาพภูมิอากาศ (The Ministerial Katowice Declaration on Forests for the Climate) สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี ไปยังสาธารณรัฐโปแลนด์ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

                   สาระสำคัญของร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 สรุป ดังนี้

                  1. ร่างปฏิญญาซิเลเซียว่าด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม (Solidarity and Just Transition Silesia Declaration) สำหรับการประชุมระดับผู้นำ กล่าวถึงความจำเป็นของการตอบสนองต่อภัยคุกคามเร่งด่วนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงเกินปกติอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อแรงงานที่มีความเปราะบางและกลุ่มประชาชนที่ยากจน ส่งผลให้ภาคีความตกลงปารีสเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ความสำคัญกับความจำเป็นของการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมของแรงงานและการสร้างงานที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศ

                  2. ร่างปฏิญญาคาโตวีเซระดับรัฐมนตรีว่าด้วยป่าไม้เพื่อสภาพภูมิอากาศ (The Ministerial Katowice Declaration on Forests for the Climate) สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี กล่าวถึงบทบาทความสำคัญของป่าไม้ในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าไม้ ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อรูปแบบของการรบกวนป่า ซึ่งนำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของป่าในการกักเก็บคาร์บอน ดังนั้น การบริหารจัดการป่าไม้ในหลายรูปแบบและยั่งยืน รวมถึงการปกป้องป่าไม้ จึงเป็นหลักสำคัญในการบรรลุความสมดุลระหว่างการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์จากแหล่งต่าง ๆ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกโดยการดูดซับ

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com