สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบส่งคืนพื้นที่สวนป่าสมเด็จ เนื้อที่ 900 ไร่ ให้กรมป่าไม้ เพื่อนำพื้นที่เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้

                  1. เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ส่งคืนพื้นที่สวนป่าสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงปลูกปี 2522 จำนวน 693 ไร่ และแปลงปลูกปี 2526 จำนวน 72 ไร่ รวม 765 ไร่ ให้กรมป่าไม้เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นภายหลังที่กรมป่าไม้ได้รับมอบพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ให้กรมป่าไม้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมป่าไม้ ตามแผนงานโครงการ ที่ได้เสนอตั้งงบประมาณในการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรองรับไว้แล้ว ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงบประมาณเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และการคัดกรองคุณสมบัติของราษฎรว่าเป็นผู้ยากไร้หรือไม่มีที่ดินทำกินเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

                  2. สำหรับแปลงปลูกปี 2522 และแปลงปลูกปี 2526 เนื้อที่รวม 135 ไร่ ที่จะนำมาสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินเพิ่มเติม ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบความพร้อม ในด้านต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น สภาพของพื้นที่ ความเหมาะสมของพื้นที่ในการนำพื้นที่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินให้ชุมชน การพิสูจน์สิทธิ์ร่องรอยการทำประโยชน์ การตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎรตามหลักเกณฑ์การจัดที่กินทำกินให้ชุมชน รวมทั้งบูรณาการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติก่อน เมื่อมีความพร้อมแล้วจึงดำเนินการเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com