สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครองในอาเซียนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

                  1. เห็นชอบการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อแก้ไขความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่คุ้มครองในอาเซียน

                  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงถ้อยคำหรือสาระสำคัญของร่างเอกสารฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ ให้สามารถดำเนินการได้โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

                  2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือตอบรับของฝ่ายอาเซียน และให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งความเห็นชอบของประเทศไทยต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนต่อไป

                  สาระสำคัญของเรื่อง

                  เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (15 พฤศจิกายน 2559) เห็นชอบร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินของโครงการความร่วมมืออาเซียน - สหภาพยุโรป ภายใต้โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่ความคุ้มครองในอาเซียนและอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลงดังกล่าว ในครั้งนี้เลขาธิการอาเซียนและเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อแก้ไขความตกลงให้การสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ ใน 2 ประเด็น ดังนี้

                  1. ขอเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินงานภายใต้ความตกลงฯ สาระสำคัญที่ปรับ เพิ่มจาก 60 เดือน เป็น 66 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาการให้ที่สหภาพยุโรปได้ทำไว้กับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

                  2. ขอเพิ่มเชิงอรรถ 2 ข้อ สาระสำคัญที่ปรับ เพิ่มในภาคผนวก 1 ข้อบทที่ 2.2 ข้อกำหนดด้านเทคนิคและการบริหารจัดการของความตกลงฯ เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับการอ้างอิงกฎหมาย

                  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าว รวมทั้งขออนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือตอบรับของฝ่ายอาเซียน

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com